MP4 : Yuval Noah Harari'nin Sapiens Kitabındaki bazı iddialara cevaplarMP3 : Yuval Noah Harari'nin Sapiens Kitabındaki bazı iddialara cevaplarMP4 720p : Yuval Noah Harari'nin Sapiens Kitabındaki bazı iddialara cevaplarMP4 480p : Yuval Noah Harari'nin Sapiens Kitabındaki bazı iddialara cevaplar